Friday, July 18, 2014

Tuesday, May 27, 2014


Monday, April 7, 2014
  
                                      THE CLOVER MAMA AFRICA PROJECTThe Clover Mama Afrika project received the Rural Development Award at the 2nd Annual SA Premier Awards hosted by the Department of Trade and Industry recently. The award aims to recognise and promote community projects that are part of Government’s strategic interventions in poverty alleviation. Amongst the attendees was President Jacob Zuma who personally congratulated all of the winners. Clover Manager of Corporate Services and Clover Mama Afrika Trust, Professor Elain Vlok with some of the 40 Clover Mama’s. The trust was recognised for their role in uplifting communities across South Africa at the recent 2nd Annual SA Premier Award ceremony and walked away with the Rural Development Award. The awards target emerging co-operatives operating in any sector of the economy within a rural community and focuses on the creation of sustainable job opportunities. Over the past decade, Clover Mama Afrika has established a reputation for being one of the country’s most innovative, effective and sustainable corporate investment programmes, bringing tangible benefits to the people it aims to uplift at grassroots level. The project also aims to empower the mama’s with viable skills which they use to earn a sustainable income.
 

Friday, April 4, 2014Sunday, March 23, 2014
uRadebe nesizumbulu sokuthukiswa Intumbane

uMnyango Wezolimo nezeMvelo Kwa-Zulu Natal ngaphansi kobuholi buka Dkt. Meshack Radebe ubekele indawo yaseNtumbane oPhongolo izizumbulu zemali elinganiselwa ku 13.7 million wokuthuthukisa indawo yaseNtumbane namaphethelo.
Lokhu kuvele ngesikhathi uNgqongqoshe uRadebe ehambele leyandawo emveni kokuba iNkosi yakwaMsibi imumemile ukuba azolalela izidingo ezithinta intuthuko yaloya mphakathi. Inkosi ikhale ngokubiywa kwesiqiwi iThala Game Reserve kanye nokubiywa kwamasimu, ukwakhiwa kwamadamu. Emva kokulalela izimfuno zomphakathi uBhungane uthe uzothumela ithimba elizobhekelela ukuthi izindawo ezidinga ukubiyelwa zingakanani. Ungqongqoshe uphinde wakhala kakhulu ngamasimu akuleya ndawo angalinyiwe nathe abantubaseNtumbane kufanele balime umbila obomvu bese uthunyelwa kwaSouth African Breweries(SAB) njengoba ethe mkhulu umsebenzi owenzayo ekwakhiweni kotshwala obukhiqizwa uSAB. Okunye uMEC uphakamise ukwakhiwa kwamahhokwe okuzogcinwa kuwo izinkukhu ezikhiqiza amaqanda. Lokho okuzokwenza abantu baseNtumbane babe ngosomabhizinisi abaziwayo ekufuduleni umnotho wendawo. Kanti iMeya yasoPhongolo uKhansela MM Hadebe ikushayele ihlombe okuphakanyiswe uNgqongqoshe. Imeya ithe kumanje leyandawo imapekethwane ngenxa yokuthi kufakwa ugesi, kanti awukho namunye umuzi ongeke uwuthole ugesi.
uNgqongqoshe Wezolimo nezeMvelo kwaZulu-Natal uDkt. Meshack Radebe lapha ubehambisana neMeya yasoPhongolo uKhansela M M Hadebe kuzoguqulwa isimo saseNtumbane.

Monday, February 24, 2014

Tuesday, February 18, 2014
Mr T.W.Mchunu, MEC for Transport, Community Safety and Liaison Kwazulu - Natal visited the Belgrade
area in Pongola to form Ward Community Safety committees.
He also went to see informal crossing points used by Swazis to South Africa at Mshololo Area without
using a travel document or passport or even using the border.
It was realized that the shocking news was grossly going to affect students living along the borderlines who are attending schools in South Africa.
The MEC suggested that people who were using the informal crossing points will have to get legal documents, passport and study permits for the students and work permits for the working class.
Adults people who utilize the Itshelejuba Hospital must be given a permission to cross.